WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Wymagania technologiczne cynkowania ogniowego

Wanna cynkownicza ma wymiary: dł. = 7400 mm x szer. = 1260 mm x gł. = 3000mm.

Maksymalne wymiary wyrobów do cynkowania to: dł. = 7300 mm x szer. = 1160 mm x gł. = 2850 mm

Jeśli jeden z wymiarów przekracza powyższe gabaryty możliwość wykonania należy ustalić indywidualnie z Cynkownią.

Cynkownia nie wykonuje usługi cynkowania elementów drobnych wymagających odwirowania (zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki itp.).

Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z ogólnie obowiązującymi regułami konstruowania i wymogami technologii cynkowania.

Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny spełniać następujące warunki:

 1. Wyrób nie może zawierać przestrzeni zamkniętych lub mogących ulec zamknięciu podczas jego zanurzania w kąpieli cynkowniczej, gdyż grozi to eksplozją. W przypadku występowania takich przestrzeni konieczne jest wykonanie przez zleceniodawcę otworów technologicznych. Cynkownia służy pomocą w przypadku wątpliwości dotyczących usytuowania i rozmiaru otworów technologicznych.
 2. Wyrób powinien być wykonany z gatunku stali kwalifikującej się do cynkowania. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić na prośbę cynkowni atesty hutnicze na materiały, z których wykonane są detale. Skład i struktura stali ma zasadniczy wpływ na wygląd i jakość powłoki cynkowej oraz jej grubość. Szorstkość powierzchni stalowego podłoża wpływa również na wygląd i grubość powłoki cynkowej.
 3. Wyrób powinien składać się z elementów wykonanych z jednego gatunku stali o zbliżonych grubościach.
 4. Konstrukcje powinny posiadać otwory lub uchwyty umożliwiające podwieszanie ich do środków transportu technologicznego.
 5. Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1-2 mm.
 6. Detale nie mogą posiadać na swej powierzchni zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie obróbki chemicznej stosowanym w cynkowni (odtłuszczanie i trawienie), nie powinny posiadać: zawalcowań, zgorzelin, odprysków spawalniczych, ostrych krawędzi, powierzchni zabrudzonych farbami, lakierami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp.
 7. Dostarczony do cynkowania wyrób nie może posiadać odprysków po spawaniu, wiórów w otworach i zadziorów po cięciu.
 8. Powierzchnia styku utworzona z dwóch nakładających się części w jednej lub kilku płaszczyznach musi być jak najmniejsza. Elementy montowane na zakładkę muszą być na całym obwodzie ze wszystkich stron zaspawane spoinami ciągłymi szczelnymi. Jeśli nie ma możliwości ułożenia na całym obwodzie spoin ciągłych, to odstęp między zachodzącymi na siebie powierzchniami musi wynosić co najmniej 3 mm, aby zagwarantować swobodny dopływ i odpływ gazów i cieczy. Duże powierzchnie nakładające się mogą powodować uszkodzenie konstrukcji i pękanie spoin. Ze szczelin i wnęk wynikających z budowy przedmiotu lub niewłaściwego wykonania, np. połączeń spawanych, mogą po ocynkowaniu wylewać się resztki topnika, pogarszając jakość i wygląd powłoki (tzw. „rude wycieki” topnika). Cynkownia nie ma na to wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Nie dopuszcza się cynkowania elementów z powłokami metalicznymi np. cynkowymi, kadmowymi, itp. Za nieciągłości wynikłe z niedotrzymania w/w warunków Cynkownia nie ponosi odpowiedzialności , ewentualne poprawki powłoki mogą być wykonane wyłącznie na koszt Zleceniodawcy.
 10. Jeżeli kształt elementu zezwala na nałożenie powłoki cynkowej a sprawdzenie jakości powierzchni przed cynkowaniem jest niemożliwe, to Cynkownia nie bierze odpowiedzialności za powłokę w tych miejscach (np. konstrukcje rurowe, skrzynkowe).
 11. W elementach nie przystosowanych do cynkowania ogniowego mogą gromadzić się popioły, powstawać nadmierne zlewy cynku oraz miejsca nie pokryte cynkiem, co pogarsza wygląd i jakość powłoki.
 12. Nierówności na powierzchni stali np. zawalcowania, wżery zgorzelinowe, wżery korozyjne, łuski, naderwania, kratery spawalnicze, pozostałości żużla spawalniczego, inne wtrącenia niemetaliczne pozostają po cynkowaniu rozpoznawalne lub stają się rozpoznawalne dopiero po cynkowaniu ogniowym.

Wyroby powinny spełnić również inne wymogi określone w normie EN ISO 1461.

Wymagania specjalne stawiane wyrobom cynkowanym muszą być uzgodnione z cynkownią przed przyjęciem zlecenia.

W przypadkach wątpliwych lub szczególnych proponujemy konsultację dokumentacji technicznej z naszym Kierownikiem ds. Produkcji lub jego zastępcą.

Cynkowanie ogniowe - cynkownia ogniowa
Copyright © 2020 Zaklad Galwanizacyjny E.Gajęcka Spólka Jawna - Wszystkie prawa zastrzeżone